Przekazanie materiałów do Wydawnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem na Społeczną Akademię Nauk praw autorskich.

Zapora ghostwritting:

 

Szanowni Państwo
Wydawnictwo SAN wprowadziło zaporę ghostwritingi guest authorship.
Ghostwriting”, „guestauthorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w
powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez
wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)

Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest
autorem/współautorem publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wszystkich autorów publikacji prosimy o dołączanie do rozdziału informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Procedura recenzowania:

Procedura jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
 2. Nadesłane teksty – w ramach tzw. Recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, rozdział zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany rozdział, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski),
  i którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 5. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek,
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania,
- tekst nie nadaje się do publikacji.

  1. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  2. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  3. Każdy rozdział prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.
  4. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
  5. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.